26 دسامبر

تنازع بقا در بازار رقابتی؛ چرا استارتاپ ها با هم ادغام می شوند؟

اولین و مهمترین نکته در ادغام استارتاپ ها برخوردار بودن از بینش مشابه است. در هم تنیده شدن کامل دو استارتاپ و تشکیل ماهیتی واحد مستلزم این است که نیاز به ایجاد تغییرات چندانی در نقشه راه محصولات و مسیرهای از پیش تعیین شده برای پیشرفت و توسعه باز نداشته باشند.