19 مه

تحول در اکوسیستم تحول آفرین بررسی موج های اول و دوم اکوسیستم استارتاپی ایران

از تولد اکوسیستم استارتاپی ایران چند سالی می گذرد. این اکوسیستم در حال پوست اندازی و ورود به فاز جدیدی است که تفاوت های زیادی را نسبت به ابتدای شکل گیری آن رقم خواهد زد. بسیاری از افرادی که در ابتدای شکل گیری اکوسیستم نقش کلیدی داشتند، امروز یا از اکوسیستم خارج شده‌ اند و یا نقش […]