13 دسامبر

بازاریابی سببی یا حمایتی چیست؟

اینترنت‌های فوق سریع، تکنولوژی موبایل و کسب و کار جهانی دنیا را از همیشه کوچکتر و مردم را به هم نزدیک ‌تر کرده است. به همراه این نزدیکی سختی‌هایی به وجود آمده که خیلی‌ها در گذشته از آن غافل شدند. با آگاه شدن مصرف کنندگان از نابرابری‌هایی که آن‌ها را احاطه‌ کرده، آنها به دنبال […]