25 دسامبر

برای بهبود کار و زندگی از این ۴ مدل آشفتگی ذهنی دوری کنید

اگر مطالعه یا مشاهده مطلب شما را به بهبود رفتارتان (بهبود کار و زندگی ) تشویق نمی کند، پس مطلبی فرعی است. در صورتی که حین گشت و گذار در نت این معیار را سرلوحه خود قرار دهید، به راحتی متوجه می شوید که اغلب محتوایی که روزانه به آن برمی خورید، نویز است نه سیگنال.