27 دسامبر

مهارتهای تصمیم گیری درست را بهتر بشناسید.

اغلب وقتی مسئولیت تصمیم گیری را بر عهده دارید، باید برای اجرای آن به دیگران تکیه کنید، بنابراین بهتر است حمایت آن‌ها را جلب نمایید. برای جلب تعهد سایرین، اطمینان حاصل نمایید که افراد ذینفع در گروه تصمیم گیری شما (که در حالت آرمانی از پنج تا هفت نفر تشکیل شده) به خوبی نماینده دیگران هست