30 آگوست

هکر رشد کیست و چرا استارتاپ ها به هکر رشد نیاز دارند؟

شان الیس(کسی که برای اولین بار مفهوم هک رشد را بوجود آورد) هکر رشد را اینگونه معرفی می کند:

هکر رشد کسی ست که همه فعالیتهایش در راستای رشدهست

دقیقا مثل قطبنما که همیشه سمت شمال را نشانه گرفته  است.