04 ژانویه

چطور در استارتاپ های ایرانی سرمایه گذاری کنیم!

سرمایه گذاری در استارتاپ ایرانی این روزها به یکی از رایج‎ترین راه‌های کسب و درآمد تبدیل شده است؛ اما در این مورد میلیون‌ها سوال ذهن سرمایه گذاران را پر کرده که چطور باید این کار را شروع کنند و چه استارتاپی بیشتر ارزش سرمایه گذاری دارد.