18 دسامبر

چگونه از سقوط فرهنگی در محیط کار استارتاپ ها جلوگیری کنیم؟

هرچه سرعت رشد استارتاپ بیشتر باشد، شکاف و سقوط فرهنگی عمیق‌تر خواهد بود. به بیان دیگر، نمی‌توان با سرعت زیاد از این مرحله‌ی مهم عبور کرد. البته شرکت‌هایی که به سلامت از این برهه‌ی کاری می‌گذرند، در سال‌های پنجم تا ششم با بازگشت روحیه روبه‌رو خواهند شد.