17 نوامبر

مدیریت و کنترل استرس در کسب و کارهای نوپا (استارتاپ)

“آیا راهی وجود دارد که فقط برای یک دقیقه استرس خود را درحالت” مکث “بگذارم تا بتوانم یک دقیقه بدون استرس باشم؟ من استارتاپ خود را دوست دارم ، اما احساس میکنم استارتاپ من شروع به خفه کردن من می کند. چگونه می توانم این استرس را در محل کار کنار بگذارم تا بتوانم از […]