10 دسامبر

استارتاپ های برتر دنیا در حوزه رگ تک یا فناوری قانون گذاری

بانک جهانی برآورد کرده است که سالانه تقریباً 8 درصد از تولید ناخالص ملی اقتصادهای پیشرفته صرف الزامات قانونی می شود. این درصد در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته، حتی بالاتر است. با توجه به ابعاد اقتصاد جهانی، می توان فرض کرد که سالانه بیش از 10 تریلیون دلار خرج موارد قانونی می شود! البته […]