25 ژانویه

نگاه غول‌ها به استارتاپ ها، تهدید یا فرصت؟

سیلیکون ولی مبدا ایجاد موج‌هایی است که یکی پس از دیگری صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهند. برای مثال می‌توان از صنعت رسانه نام برد که نه تنها ساختارها، روش‌ها و ابزارهای آن تحت تاثیر پیشرفت‌های ایجاد شده در سیلیکون ولی قرار گرفت بلکه تا حدی به اهمیت این اثرگذاری پی‌برده است که بخش مهمی […]