نوآوری
21 ژانویه

بررسی نوآوری مداوم و نوآوری تحول آفرین: در تعامل یا در تقابل؟

در این مقاله، ابتدا به توضیح کوتاهی در مورد نوآوری تحول آفرین و معرفی انواع آن می پردازیم، سپس نوآوری مداوم را به طور کوتاه برای شما توضیح خواهیم داد و در ادامه به بررسی ارتباط نوآوری مداوم و نوآوری تحول آفرین می پردازیم و توضیح می دهیم که آیا این دو پدیده در کنار هم هستند […]