هفت اشتباه فرهنگی استارتاپ ها(بخش اول)

Curabitur commodo nec id venenatis, ut fringilla dictum non