ترس از شکست و احساس گناه از پیروزی، عوامل اصلی عدم موفقیت

dolor. non lectus dolor elementum luctus